VENDÉGEM EGYSZERŰSÍTETT VENDÉGNYILVÁNTARTÓ ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Szolgáltató

Neve: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041364
Adószáma: 10356113-4-41

Elérhetőségei:

Szolgáltatással kapcsolatos e-mailcím: turisztika@1818.hu
A szolgáltatás honlapjának címe:  https://vendegem.hu
A Szolgáltató honlapjának címe: www.mtu.gov.hu
Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége: https://info.vendegem.hu/aszf

a továbbiakban: Szolgáltató

 1. Fogalommeghatározások
  • A VENDÉGEM egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 9/G. § (1) bekezdésében rögzített szálláshelykezelő szoftver, amelynek használatát Szolgáltató térítésmentesen biztosítja olyan szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként. Az Alkalmazás alkalmas arra, hogy Igénybe vevő a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére a törvény 9/B. § (1) bekezdés szerinti adatokat továbbítsa.
  • A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) A szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából létrehozott informatikai rendszer.
  • Igénybe vevő: az a szálláshely-szolgáltató, amely szálláshelyenként legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít.
 1. A szolgáltatás leírása
  • Az Alkalmazás felhasználását a Szolgáltató fokozott biztonságú szerveren, felhő alapú technológiával (vékony kliensen keresztüli) szolgáltatás eléréssel, az Igénybe vevő számára egyedileg beállított virtuális felhasználói felületen, frissítéssel, karbantartással és a felhasználáshoz szükséges telefonos és online támogatással, internetkapcsolaton keresztül történő eléréssel biztosítja a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. Szolgáltató a terméktámogatáson kívül nem köteles módosításokat végrehajtani az Alkalmazásban.

Az Alkalmazás tartozéka a felhasználói leírás, melyet digitális formában a https://info.vendegem.hu/#segedletek oldalon elérhető.

  • Az Alkalmazásban a szálláshely-szolgáltató törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselője a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személynek minősül és az ehhez kapcsolódó funkciók használatára jogosult.

Az Alkalmazáshoz a szálláshely-szolgáltató törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselőjének jóváhagyásával, önkéntes regisztrációt követően csatlakozók az ehhez a szerepkörhöz kapcsolódó funkciók használatára jogosultak.

 1. A szerződés létrejötte, a Felhasználás feltételei
  • Igénybe vevő az NTAK-ban a szálláshely regisztrációja során a https://ntak.hu honlapon igényli az Alkalmazáshoz történő hozzáférést, adott szálláshelyre vonatkozóan. A hozzáférés igénylése a Szolgáltatói ajánlat elfogadásának és egyben a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az ajánlat elfogadásával elektronikus úton jön létre a szolgáltatás használatára irányuló szerződés Szolgáltató és Igénybe vevő között, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből és az Igazolásból áll.
  • Az NTAK-ban a szálláshely regisztrációjának befejezését követően az Igazolást az Alkalmazás automatikusan elküldi az Igénybe vevő részére e-mailben, pdf formátumban.
  • A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
  • Szolgáltató nem rögzíti a szerződést, így az utólag nem megtekinthető, nem hozzáférhető.
  • A szerződés nyelve magyar.
  • Az NTAK-ban a szálláshely regisztrációját követően az Alkalmazás a https://vendegem.hu oldalon keresztül hozzáférhetővé válik Igénybe vevő részére.
  • Szolgáltató az Alkalmazáshoz nem kizárólagos, nem átruházható, a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad Igénybe vevőnek. Az Alkalmazással kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos az Alkalmazás mindennemű jogosulatlan használata. Igénybe vevő nem jogosult az Alkalmazást másolni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.
  • Az Alkalmazás használatát Szolgáltató a Turizmus tv. 9/G. § (2) bekezdése alapján, térítésmentesen biztosítja Igénybe vevő részére.
 1. Szerződés időtartama
  • A szerződés határozatlan időtartamú.
 1. A szerződés módosítása
  Szolgáltató jogszabályváltozás, a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek, valamint új szolgáltatás bevezetése esetén jogosult a szerződés egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításokról Szolgáltató azok hatálybalépése előtt 10 nappal, elektronikus úton értesíti Igénybe vevőt. Amennyiben Igénybe vevő a módosításokat nem fogadja el, jogosult a szerződést felmondani.
 1. A szerződés megszűnése, megszüntetése
  • Igénybe vevő jogosult jelen szerződést felmondani, ehhez az NTAK-ban, a https://ntak.hu honlapon, az adott szálláshely adatlapján az Alkalmazás, mint szálláshelykezelő szoftver használatára vonatkozó jelölő négyzetet kell inaktívvá tennie.
  • A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben Igénybe vevő nem felel meg jelen ÁSZF 1.3 pontjában foglalt jogosultsági kritériumnak.
  • Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására, amennyiben az erre jogosult hatóság a szálláshelyet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendeletben foglaltak szerint nyilvántartásából törölte.
 1. Felelősség és kártérítés
  • Igénybe vevő köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, amelyeket az Alkalmazás esetében használ, titokban tartani. Igénybe vevő köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.
  • Igénybe vevő felel az Alkalmazás használatához szükséges előfeltételek megteremtéséért, így a megfelelő hardvereszközök biztosításáért, a telekommunikációs kapcsolatért Igénybe vevő és Szolgáltató szervere között. Az Alkalmazás internet kapcsolat mellett használható.
  • Szolgáltató fenntartja a lehetőséget annak, hogy az Alkalmazásban hibák merülhetnek fel. Szolgáltató az esetlegesen felmerülő hibák kezelésére ügyfélszolgálatot működtet jelen ÁSZF 8. pontja szerint. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során Igénybe vevő valamennyi utasítást és tanácsot betartson, illetőleg szükség esetén Szolgáltató véleményét kikérje.
  • Szolgáltató az előre tervezett, üzemszerű leállásokról Igénybe vevőt előzetesen (24 órával a leállás kezdetét megelőzően) értesíti. Szolgáltató körültekintő eljárása ellenére is olykor előfordulhat váratlan üzemszünet, vagy javítás miatti leállás. Ez esetben Szolgáltató törekszik a felmerült hibák, illetve az üzemszünet okát mielőbb kijavítani. Az üzemszünetből eredő kárért, a szolgáltatás átmeneti elérhetetlenné válásáért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), amely a szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, továbbá a vis maior eseményből eredő károkért, ide nem értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:526. §-ában foglaltakat.
  • Igénybe vevő, mint adatkezelő felelőssége és feladata a vendégek, mint érintettek személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása, és részükre az adatkezeléshez szükséges írásbeli tájékoztatás megadása. Az Alkalmazás a Turizmus tv. 9/B. § (1) bekezdés szerinti adatokat továbbítja az NTAK felé; egyéb, az Igénybe vevő számára előírt adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas.
  • Szolgáltató az alkalmazás technikai működéséért és üzemeltetéséért felel. Szolgáltató a vendégek személyes adatai tekintetében kizárólag adatfeldolgozónak minősül, a vendégek személyes adatait marketing és egyéb saját célra nem használja fel; a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. mint adatfeldolgozók kivételével harmadik fél részére nem adja át. Az alkalmazás a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nagy biztonságú budapesti adatközpontjában működik.
 1. Ügyfélkapcsolat, panaszkezelés
  Igénybe vevő a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő:
  E-mail: turisztika@1818.hu
  Telefon: 06-1-550-1855
 1. Az ÁSZF alkalmazása
  • Igénybe vevő a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételekről kifejezett tájékoztatásban részesült, és azt kifejezetten elfogadja.
  • Igénybe vevő által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét, kivéve, ha a felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg.
  • A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek már nem hatályos változatait 5 (öt) évre visszamenőleg elektronikusan megőrzi, megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá ügyfélszolgálatán és internetes honlapján ezeket legalább 24 hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi.
 1. Az ÁSZF tárgyi hatálya: jelen ÁSZF a VENDÉGEM egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás használatára terjed ki.
 1. Jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2020. szeptember 1.
 1. Mellékletek:
  1. melléklet: Adatkezelési tájékoztató