ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (elérhetőségei:1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.; levélcím: 1525 Budapest, Postafiók 97.; központi telefonszám: +36 1 488 8700; központi e-mail cím: info@mtu.gov.hu) (a továbbiakban: Ügynökség), mint Adatkezelő elkötelezett aziránt, hogy az info.vendegem.hu honlapot látogatók magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa, és működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint az iránymutatásoknak és a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Ügynökség, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Ügynökség adatkezelési tevékenysége összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi jogszabályokkal:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés, megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén az Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása szükséges. Az Ügynökségnek nincs lehetősége ellenőrizni a hozzájárulás helyességét és valódiságát, a hozzájárulást adó személy szavatol annak helyességéért.

Az adatkezelés célja

Az Ön (továbbiakban: Érintett) személyes adatait az Ügynökség a következő célokra használhatja:

 • az Ügynökség ellenőrizheti a jelen honlap használatát és működését;
 • az Ügynökség kijavíthatja, megoldhatja a jelen honlap működésével, az Ügynökség üzletvitelével, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat;
 • az Ügynökség megőrizheti a jelen honlap és az Ügynökség üzletvitelének biztonságát és integritását.
Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a sütik kezelésével összefüggésben az Érintett önkéntes hozzájárulása. A weboldal biztonságos működésével összefüggő és azokat biztosító technikai adatokat – beleértve a látogatók IP címét – jogos érdek jogalappal kezeljük.

Kezelt adatok köre

Amikor Ön meglátogatja a jelen honlapot, a honlap működése során technikai adatként kezeljük az Ön számítógépének IP címét, és hozzájárulása esetén sütiket is létrehozhatunk az Ön számítógépén.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Ügynökség a hozzájárulással kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét. A jogos érdek jogalappal kezelt, a honlap biztonságos működésével összefüggő, azokat biztosító technikai adatokat – beleértve a honlapot látogatók IP címét – 1 évig őrizzük meg.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Ügynökség és adatfeldolgozóinak a honlapot működtető munkatársai.

Érintett adatfeldolgozók

Az Ügynökség egyes szakmai feladatainak végrehajtása során adatfeldolgozói minőségben igénybe veszi az alábbi cégek szolgáltatásait:

 • Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-046912, Adószám: 23095942-2-41, Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. em), a weboldal működését támogató szolgáltatóként;
 • GOOGLE IRELAND LIMITED (Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik (nyilvántartási szám: 368047), székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország), a médiafájlok tárolását végző szolgáltatóként.
Sütik használata

Más honlapokhoz hasonlóan az Ügynökség is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek hívnak, valamint webszerver technikai naplófájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy az Érintettek hogyan használják a honlapot. A sütik és a webszerver logfájlok használata lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy a honlap látogatottságát ellenőrizze, és a honlap tartalmát a felhasználók személyes igényeihez igazítsa. A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált, egyedi azonosítót hordoz. Amikor felkeres egy honlapot, az adott honlap a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a kisméretű információcsomagot az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes honlap, amelyet meglátogat, tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott honlapnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott honlap küldött az Ön számítógépének, azaz egy honlap más honlap által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a honlap néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

Az Ügynökség az oldal működtetése során az alábbi sütiket használhatja:

Használt sütik
COOKIE neve Kibocsátó Típus Tárolás ideje
Marketing célú COOKIE
_ga cookie google analytics HTTP 2 év
GPS youtube.com HTTP 1 nap
IDE doubleclick.net HTTP 1 év
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 nap
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 nap
YSC youtube.com HTTP Munkamenet
yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Munkamenet
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Tartós tárolás
yt-remote-device-id youtube.com HTML Tartós tárolás
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Munkamenet
yt-remote-session-app youtube.com HTML Munkamenet
yt-remote-session-name youtube.com HTML Munkamenet
popup info.vendegem.hu HTML 1 nap
gdprcookienotice info.vendegem.hu HTML 1 év
Az általunk kezelt adatok biztonsága

Az Ügynökség az informatikai adatok és a honlap technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat. Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja. Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát. Az Ügynökség folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz honlapjai kiszolgálására, amely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrások között. A rendszerek katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználói folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik. Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerek sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő esetleges hozzáférési vagy károkozási kísérleteket. Az informatikai környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszerbiztonsági megerősítését folyamatos feladatának tekinti. Az Ügynökség munkatársa számára a titoktartást is magába foglaló, magas biztonsági elvárásokat fogalmazott meg, amelyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen. Az Ügynökség a honlap működése során érzékelt, vagy bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén, 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket kezeli és nyilvántartásba veszi. Az Ügynökség szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

Tájékoztatás az Érintettek jogairól

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ezen jog biztosítása érdekében is készült jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérheti az Ügynökségtől, hogy:

 • erősítse meg személyes adatainak kezelését;
 • biztosítson másolati példányt az ilyen adatokból;
 • nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arról, hogy milyen adatokkal rendelkezik, mire használja ezeket az adatokat, kivel osztja meg ezeket az adatokat, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, hogy milyen módon védi ezeket az adatokat, meddig tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szerezte meg az Érintett adatait.
Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Ügynökség helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt az Ügynökség megvizsgálhatja az Érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Az Érintett a személyes adatának törlését kérheti:

 • ha az Érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
 • ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul); vagy,
 • ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
 • ha az Érintett adatot jogtalanul kezelték; vagy,
 • ha az Érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

Az Érintett személyes adatának törlésére irányuló kérését az Ügynökség nem köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:

 • a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
 • a jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése vagy védelme miatt.
Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

Az Érintett kérheti, személyes adatai kezelésének korlátozását (adatai zárolását),

 • ha azok helyességével, pontosságával vagy valódiságával összefüggésben nem biztosítható helyesbítés (ld. „Helyesbítéshez való jog”); vagy,
 • ha az adatkezelés jogszerűtlen, de az Érintett nem kéri az adatok törlését; vagy,
 • ha az Érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogok vagy jogos érdekek bíróság előtti érvényesítése kizárja; vagy,
 • ha tiltakozáshoz való jogával élt, és az Ügynökség eljárása jogszerűségének vizsgálatára még nem zárult le.

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosult az Ügynökség használni, amennyiben:

 • az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta az Érintettől; vagy,
 • ha az Érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy,
 • ha az Érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.
Adatok szállíthatóságának biztosítása

Az Érintett kérheti az Ügynökségtől, hogy személyes adatát rendezett, átlátható és informatikai rendszerek által is olvasható módon adja ét az Érintettnek, illetve azt is, hogy az adatot közvetlenül küldje meg egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai ezt kívánják meg. Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat az Érintett személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen, amely esetben az adatkezelést az Ügynökség a lehető leggyorsabban megszünteti.

Az Érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről

AAz Ügynökség a legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi az Érintett személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet működtet, és különleges gondossággal választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és kezelje. Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően magas kockázattal járna az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Ügynökség vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet és az adatvédelmi hatóságot.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az Ügynökség nem működtet olyan eljárást, aminek során automatizált döntéshozatalt alkalmazna.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozókkal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

ügyfélszolgálat

Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel a VENDÉGEM alkalmazással kapcsolatban, hívja az ügyfélszolgálatot a 06 1 550 1855-ös telefonszámon a hét bármely napján 0-24 órában, vagy írjon a turisztika@1818.hu e-mail címre. Munkatársaink készséggel válaszolnak Önnek.