ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A VENDÉGEM
EGYSZERŰSÍTETT VENDÉGNYILVÁNTARTÓ ALKALMAZÁSHOZ

Ez az Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (továbbiakban: Társaság, Adatkezelő) által működtetett VENDÉGEM vendégnyilvántartó alkalmazás (továbbiakban Alkalmazás) szolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználói személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön (mint Érintett) az Alkalmazás igénybe vételét megelőzően ezekről tájékozódhasson, teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogokkal.

Az Alkalmazást igénybe vevő szálláshely-szolgáltató a saját üzleti tevékenységeihez kapcsolódó adatkezeléseire vonatkozóan saját hatáskörben köteles eljárni. Ennek részeként a szálláshely-szolgáltató teremti meg annak feltételeit, hogy jogszerűen kerüljön az Alkalmazásban is rögzíthető személyes adatok birtokába, amely adatok tekintetében a szálláshely-szolgáltató az Adatkezelő. Jelen Tájékoztató a szálláshely-szolgáltató saját adatkezeléseit nem tartalmazza.

Önnek az Alkalmazásban attól függően lesznek Érintettként különböző jogai, hogy milyen típusú felhasználóként veszi igénybe a rendszert.

 • Az Alkalmazás webes felületén felhasználói azonosítás nélküli vendégként lehet jelen, ebben az esetben az Ön technikai jellegű személyes adatait (pl. a böngészésre használt eszközének IP címét) az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeljük. Vendégként a rendszer belső funkcióit tartalmazó területekhez nem rendelkezik hozzáféréssel.
 • Ha Ön az Alkalmazásban Ügykezelő jogosultsággal rendelkezik, akkor az Alkalmazásba belépés előtt a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás segítségével azonosítjuk. Ekkor az Ön adatait jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében és az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján jogalappal kezeljük. Az adatkezeléshez nem kell hozzájárulnia, hanem a jelen Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével válik jogosulttá a belépésre. Az Alkalmazásba belépéssel Ön Ügykezelőként kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte.
 • Ha Ön az Alkalmazásban a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személy által létrehozott felhasználó (Adminisztrátor vagy Adatszolgáltató), akkor az Ön személyes adatait az Ön erre felhatalmazással rendelkező Ügykezelője adta meg a rendszerben annak érdekében, hogy Önnek meghívót küldhessünk, a rendszerbe E-mail címe és jelszava felhasználásával beléphessen és feladatait elvégezhesse. Az adatkezeléshez ebben az esetben hozzá kell járulnia az első belépést megelőzően. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Alkalmazásba belépéssel Ön a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

Az Ön felhasználói típusától függően az ehhez a szerepkörhöz kapcsolódó funkciók használatára jogosult az Alkalmazásban.

Amennyiben Ön az Alkalmazásban a szálláshely-szolgáltató törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselője (Ügykezelő), úgy Ön a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személynek minősül, és az ehhez kapcsolódó funkciók használatára jogosult. Tovább rendelkezik azzal a jogosultsággal, hogy az általa képviselt szervezethez további felhasználók létrehozását kezdeményezze, és az ő személyes adataikat az Alkalmazásban a szálláshely-szolgáltató képviselőjeként jogszerűen átadja.

Amennyiben Ön az Alkalmazáshoz a szálláshely-szolgáltató törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselője jóváhagyásával, meghívást követően Adminisztrátorként vagy Adatszolgáltatóként csatlakozik, úgy az ehhez a szerepkörhöz kapcsolódó funkciók használatára jogosult.

Mindhárom felhasználótípus esetén Ön, mint a szálláshely-szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a szálláshely-szolgáltató kezelésében álló vendégadatokat, megrendelő, foglalási és számlafizető információkat (a továbbiakban vendégadatok) jogszerűen kezeli, azokat az Alkalmazásban az erre vonatkozó felhatalmazás birtokában rögzíti, és ezzel a vendégadatokat jogszerűen adja át az Alkalmazás adatfeldolgozást végző üzemeltetője számára. Az adatátadás megfelelőségére az Ön által képviselt szervezet nevében nyilatkozatot tesz, annak felelősségét vállalja.

A személyazonosság ellenőrzése belépéskor a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás használatával vagy az Alkalmazásba saját hitelesítési rendszerével történik, míg a személyhez köthető jogosultságok ellenőrzése törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselő esetén a Jogosultságkezelő Ügynök (JKÜ) szolgáltatáson keresztül, közhiteles nyilvántartásokból történő lekérdezés útján valósul meg.

Társaságunk az Ön személyes adatait az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó üzemeltetésében lévő, Magyarország területén működő szervereken tárolja.

Társaságunk az Ön személyes adatait az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó üzemeltetésében lévő, Magyarország területén működő szervereken tárolja.

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a Tájékoztatót tartalmazó oldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT.
(cégjegyzékszám: 01-10-041364; székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; adószám:
10356113-4-41; képviseli: dr. Guller Zoltán) a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő)
AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME: info@mtu.gov.hu
AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA: +36 1 488 8700
AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE: Papp Levente
AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK E-MAIL CÍME: privacy@mtu.gov.hu

2. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

A Társaság egyes szakmai feladatainak végrehajtása során Adatfeldolgozói minőségben igénybe veszi az alábbi cégek szolgáltatásait:

 • SAGEMCOM MAGYARORSZÁG KFT. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a) a rendszer fejlesztőjeként és az üzemeltetési támogatást nyújtó cégként.
 • NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. (székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.) a rendszert futtató informatikai környezet szolgáltatójaként.

Az Adatfeldolgozók a megkapott adatokat saját célra nem használják fel, kizárólag az adatok feldolgozását végzik az Adatkezelő számára. Adatkezelő kizárólag azoknak a megjelölt Adatfeldolgozó társaságoknak jogosult az Érintett személyes adatait kiadni, amelyeket az Érintett jelen Tájékoztató alapján megismert és/vagy elfogadott.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a Felhasználó (Érintett) egyes személyes adatait az Érintett Alkalmazáson belüli azonosítása, hozzáférése jogosságának ellenőrzése, a szálláshely-szolgáltató képviseleti jogosultságának ellenőrzése, az Alkalmazásból automata levelek küldése, az Alkalmazás működtetése, valamint kapcsolattartás céljából tartja nyilván. A kapcsolattartás során az alábbi szakmai kérdésekkel kapcsolatban kaphatnak tőlünk értesítéseket az Alkalmazás felhasználói:

 • általános, szakmai kapcsolattartás
 • közvéleménykutatás, turizmus helyzetének felmérése, turizmus stratégia
 • vészhelyzeti kommunikáció, mire kell figyelni
 • alkalmazással összefüggő szakmai rendezvény, oktatás, képzés
 • alkalmazásban végrehajtott változtatásokról.

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Alkalmazásban akkor tekintünk személyes adatnak egy információt, ha az közvetlenül személyes adatot tartalmaz vagy tartalmazhat, valamint, ha több információ együttesen tartalmazhat személyes adatot, amelyek által egy természetes személy azonosíthatóvá válhat.

Az Alkalmazás publikus weboldal területei kapcsán az alábbi adatokat kezeljük: A felhasználó böngészőjét futtató eszköz által használt IP cím, amit a weboldal kiszolgálója és annak környezetében működő szerverek kezelnek (pl. tűzfal, naplózó rendszer, biztonsági mentések).

Az Alkalmazásban tárolt felhasználói adatok:
Az adatok egy részét a KAÜ szolgáltatás biztosítja az Alkalmazás számára.

 • családi név;
 • utónév;
 • születési családi név;
 • születési utónév;
 • születési helye;
 • születés ideje;
 • anyja születési családi neve;
 • anyja születési utóneve;
 • kísérő neve;
 • e-mail cím;
 • e-mail cím ismét.

Az Alkalmazás használata során létrehozott, módosított, felhasznált további személyes adatok:

 • vezetéknév;
 • utónév;
 • e-mail cím;
 • e-mail cím megerősítése;
 • szálláshely neve;
 • megjegyzés.

Az Alkalmazást kizárólag a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ-ban (NTAK) lehet igényelni. Ebben az esetben az Alkalmazás Ügykezelő felhasználója számára az NTAK biztosítja az Igazolás megküldése és újraküldése funkciót, amelynek megvalósítása érdekében az NTAK átadja a létrehozandó Ügykezelő felhasználó e-mail címét az Alkalmazás számára.

Felhasználói jogkör véglegesítése kapcsán a Felhasználó egy meghívó e-mailt kap, az ebben szereplő link felhasználásával adhatja meg jelszavát. Az ennek kapcsán kezelt adat:
 • új jelszó.

A szálláshelyek által kezelt adatok közül az alábbiak átvétele történhet meg az adatok felhasználó általi rögzítésével, további adatfeldolgozásra:

  1) Lakóegységek esetében:
 • megjegyzés;
 • azonosító;
 • név.
  2) Foglalások esetében:
 • megrendelő e-mail címe;
 • megrendelő megnevezése;
 • telefonszáma;
 • megrendelő állampolgársága;
 • megjegyzés;
 • foglalási szám;
 • foglalás időpontja.
  3) Vendégek esetében:
 • vendég vezetékneve;
 • vendég keresztneve;
 • vendég neme;
 • születési idő;
 • születési hely;
 • állampolgárság;
 • ország;
 • irányítószám;
 • telefonszám;
 • lakcím;
 • e-mail.
  4) Termékek és szolgáltatások:
 • azonosító;
 • név;
 • megjegyzés.
  5) Zárás beállítása esetében:
 • zárás indításához szükséges kód;
 • kód megerősítése.
  6) Személyes adatok törlése funkció esetében:
 • vendég vezetékneve;
 • vendég keresztneve;
 • születési hely;
 • születési dátum.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatokat az első belépéstől kezdődően:

 • a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személy esetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenység befejezéséig;
 • a szálláshelyhez tartozó további felhasználók esetén a felhasználóra vonatkozó törlési műveletet követő 1 évig őrizzük meg.

Az adatbiztonsági célok teljesítése érdekében keletkező technikai adatokat (pl. IP cím, e-mail cím) 1 évig őrizzük meg.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személy, mint Érintett az egyik fél és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
A szálláshelyhez tartozó további felhasználók esetén az Érintettek önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pont).
A szálláshely-szolgáltató felhasználói által rögzített, vendégekkel kapcsolatos személyes adatok tekintetében a Társaság Adatfeldolgozóként jár el.
A szakmai kapcsolattartás részeként küldött üzeneteket és a kapott válaszokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeljük.

7. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozóknál mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek, valamint belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

8. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Önt Felhasználóként megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

 • Az érintett hozzáférési joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Társaság megvizsgálhatja az Érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

 • A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén Önt ez a jog nem illeti meg.

 • Visszavonáshoz való jog:

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolási jog):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.

  Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 • A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

 • Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről:

Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat. Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az Adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

A Társaság az informatikai adatok és a honlap technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja. Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a honlapok kiszolgálására, amely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrások között. A Társaság a rendszerei katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználói folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik.

Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerei sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket. Az informatikai környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.

Munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, amelyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen. A működése során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket kezeli, és nyilvántartásba veszi.

A Társaság a szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

10. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez.

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Jelen Tájékoztató 2020. szeptember 1-től hatályos.

ügyfélszolgálat

Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel a VENDÉGEM alkalmazással kapcsolatban, hívja az ügyfélszolgálatot a 06 1 550 1855-ös telefonszámon a hét bármely napján 0-24 órában, vagy írjon a turisztika@1818.hu e-mail címre. Munkatársaink készséggel válaszolnak Önnek.